‘റോക്ക് മരിച്ചെന്ന് ബിബിസി’; വ്യാജനെ തിരിച്ചറിയാതെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ
Fact Check

Fact Check: ‘റോക്ക് മരിച്ചെന്ന് ബിബിസിയുടെ പേരില്‍ വ്യാജവാര്‍ത്ത’; തിരിച്ചറിയാതെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

Fact Check: ‘റോക്ക് മരിച്ചെന്ന് ബിബിസിയുടെ പേരില്‍ വ്യാജവാര്‍ത്ത’;  തിരിച്ചറിയാതെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ