വിശപ്പാല്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്ന ധ്രുവക്കരടികള്‍ ; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദുരന്തഫലം
Environment

വിശപ്പാല്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്ന ധ്രുവക്കരടികള്‍ ; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദുരന്തഫലം   

വിശപ്പാല്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുന്ന ധ്രുവക്കരടികള്‍ ; കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ദുരന്തഫലം