എന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ രണ്‍ബീറും, ഋഥിമയും ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു, അര്‍ബുദകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഋഷി കപൂര്‍
Entertainment

എന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ രണ്‍ബീറും, ഋഥിമയും ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു, അര്‍ബുദകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഋഷി കപൂര്‍

എന്റെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍  രണ്‍ബീറും, ഋഥിമയും ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു, അര്‍ബുദകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഋഷി കപൂര്‍