ഉള്‍ക്കടലില്‍ ഒരു മലയാളസിനിമ, ‘ലാഞ്ചി രാമകൃഷ്ണ’നായി ചെമ്പന്‍ ഉരുവില്‍ 
Entertainment

ഉള്‍ക്കടലില്‍ ഒരു മലയാളസിനിമ, ‘ലാഞ്ചി രാമകൃഷ്ണ’നായി ചെമ്പന്‍ ഉരുവില്‍ 

 ഉള്‍ക്കടലില്‍ ഒരു മലയാളസിനിമ, ‘ലാഞ്ചി രാമകൃഷ്ണ’നായി ചെമ്പന്‍ ഉരുവില്‍