ആ വാര്‍ത്തകള്‍ തെറ്റ്, കത്രീനയല്ല പി ടി ഉഷയെന്ന് സംവിധായിക
Entertainment

ആ വാര്‍ത്തകള്‍ തെറ്റ്, കത്രീനയല്ല പി ടി ഉഷയെന്ന് സംവിധായിക