'ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി പാളും ക്വാറന്റൈൻ ഉത്തരവാദിത്തമായി കാണണം'
Doctor's take

'ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി പാളും ക്വാറന്റൈൻ ഉത്തരവാദിത്തമായി കാണണം'