വലിയ യുദ്ധം നമുക്കുമുന്നിലുണ്ടെന്ന ഓര്‍മ്മവേണം
Doctor's take

വലിയ യുദ്ധം നമുക്കുമുന്നിലുണ്ടെന്ന ഓര്‍മ്മവേണം