അപര്‍ണാ നായരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്
Cyber bullying

ഒരു സ്ത്രീയോടും ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറില്ലെന്ന് എഴുതി വാങ്ങി,മനപൂര്‍വമായ പ്രവര്‍ത്തി; ലൈംഗിക അധിക്ഷേപത്തില്‍ അപര്‍ണാ നായര്‍

ഒരു സ്ത്രീയോടും ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറില്ലെന്ന് എഴുതി വാങ്ങി,മനപൂര്‍വമായ പ്രവര്‍ത്തി; ലൈംഗിക അധിക്ഷേപത്തില്‍ അപര്‍ണാ നായര്‍