‘മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കല്‍ മിഷന്‍ വണ്‍’; ടൂ,ത്രീ,ഫോര്‍ എല്ലാം വരാനിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടം നടത്തിയ വിഎ ആന്റണി 
To The Point

‘മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കല്‍ മിഷന്‍ വണ്‍’; ടൂ,ത്രീ,ഫോര്‍ എല്ലാം വരാനിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടം നടത്തിയ വിഎ ആന്റണി