ആര്‍സിഇപി കരാര്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് കേന്ദ്രം വഴങ്ങിയാല്‍ ഇരട്ടി ആഘാതമാകും കേരളത്തിനുണ്ടാകുക.
CUE SPECIAL

The Cue Explainer: ആര്‍സിഇപി എന്ന കരാര്‍ കെണി