പരാജയപ്പെടുന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ശാസിച്ച് നേരെയാക്കാന്‍ കഴിയുന്നവരാണോ കേരളാ പോലീസ് 
CUE SPECIAL

പരാജയപ്പെടുന്ന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ശാസിച്ച് നേരെയാക്കാന്‍ കഴിയുന്നവരാണോ കേരളാ പോലീസ്