‘എന്നോട് വിവേചനം കാണിച്ച സഹതാരങ്ങളുടെ പേര് ഞാൻ വൈകാതെ വെളിപ്പെടുത്തും’
Cricket

‘ഷൊയബ് അക്തര്‍ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരി’; ഹിന്ദുവായതിനാൽ വിവേചനം നേരിട്ടിരുന്നുവെന്ന് പാക് താരം ഡാനിഷ് കനേരിയ  

‘ഷൊയബ് അക്തര്‍ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരി’; ഹിന്ദുവായതിനാൽ വിവേചനം നേരിട്ടിരുന്നുവെന്ന് പാക് താരം ഡാനിഷ് കനേരിയ