‘മറ്റ് രാജ്യങ്ങളില്ലെല്ലാം ക്രിക്കറ്റ് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് ബോർഡ് അധികാരികൾ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ കടമയാണ്’
Cricket

‘ഗാംഗുലി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നൂതന ആശയങ്ങൾ’; ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റിന് പ്രശംസയുമായി ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ സിഇഒ 

‘ഗാംഗുലി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നൂതന ആശയങ്ങൾ’; ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റിന് പ്രശംസയുമായി ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയ സിഇഒ