റോബിൻ ഉത്തപ്പയാണ് ഉയർന്ന അടിസ്ഥാന വിലയുള്ള ഇന്ത്യൻ താരം. 
Cricket

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രക്ഷോഭം: ഐപിഎൽ ലേലത്തിന് മാറ്റമില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ  

പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ  പ്രക്ഷോഭം: ഐപിഎൽ ലേലത്തിന് മാറ്റമില്ലെന്ന് ബിസിസിഐ