‘വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളിൽ വീഴരുത്’, കോവിഡിന്റെ മറവിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പ്, ജനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം
Coronavirus

‘വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളിൽ വീഴരുത്’, കോവിഡിന്റെ മറവിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പ്, ജനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം

‘വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളിൽ വീഴരുത്’, കോവിഡിന്റെ മറവിൽ സൈബർ തട്ടിപ്പ്, ജനങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം