കൊവിഡ് 19; 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 2003 മരണം, ആകെ മരണം 11000 കടന്നു
Coronavirus

കൊവിഡ് 19; 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 2003 മരണം, ആകെ മരണം 11000 കടന്നു

കൊവിഡ് 19; 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് 2003 മരണം, ആകെ മരണം 11000 കടന്നു