ഡല്‍ഹി ആരോഗ്യമന്ത്രി കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രിയില്‍; അമിത്ഷായുടെ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു
Coronavirus

ഡല്‍ഹി ആരോഗ്യമന്ത്രി കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രിയില്‍; അമിത്ഷായുടെ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു

ഡല്‍ഹി ആരോഗ്യമന്ത്രി കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രിയില്‍; അമിത്ഷായുടെ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു