അണ്‍ലോക്കില്‍ പേടിസ്വപ്നം, എന്താണ് സൂപ്പര്‍ സ്‌പ്രെഡിങ് ഇവന്റ്‌സ്? ഡോ മുഹമ്മദ് അഷീല്‍ പറയുന്നു
Coronavirus

അണ്‍ലോക്കില്‍ പേടിസ്വപ്നം, എന്താണ് സൂപ്പര്‍ സ്‌പ്രെഡിങ് ഇവന്റ്‌സ്? ഡോ മുഹമ്മദ് അഷീല്‍ പറയുന്നു

അണ്‍ലോക്കില്‍ പേടിസ്വപ്നം, എന്താണ് സൂപ്പര്‍ സ്‌പ്രെഡിങ് ഇവന്റ്‌സ്? ഡോ മുഹമ്മദ് അഷീല്‍ പറയുന്നു