രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 6,088 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് 19; നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം
Coronavirus

രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 6,088 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് 19; നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം

രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 6,088 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് 19; നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം