സംസ്ഥാനത്ത് 24 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; 8 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് 24 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; 8 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി

സംസ്ഥാനത്ത് 24 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; 8 പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി