ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് നിര്‍ബന്ധം, രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് എത്തണം; വിമാനയാത്രക്ക് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം
Coronavirus

ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് നിര്‍ബന്ധം, രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് എത്തണം; വിമാനയാത്രക്ക് മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം

ആരോഗ്യസേതു ആപ്പ് നിര്‍ബന്ധം, രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് എത്തണം; വിമാനയാത്രക്ക് 
മാര്‍ഗനിര്‍ദേശം