'നിങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അഭിനന്ദനമര്‍ഹിക്കുന്നു', കെകെ ശൈലജയെ പ്രശംസിച്ച് ശ്രീലങ്കന്‍ മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി
Coronavirus

'നിങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അഭിനന്ദനമര്‍ഹിക്കുന്നു', കെകെ ശൈലജയെ പ്രശംസിച്ച് ശ്രീലങ്കന്‍ മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി

'നിങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അഭിനന്ദനമര്‍ഹിക്കുന്നു', കെകെ ശൈലജയെ പ്രശംസിച്ച് ശ്രീലങ്കന്‍ മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി