‘മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിവേകം ഉദിക്കണമെങ്കില്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ വേണ്ടിവരും’; പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിയതില്‍ രമേശ് ചെന്നിത്തല 
Coronavirus

‘മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിവേകം ഉദിക്കണമെങ്കില്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ വേണ്ടിവരും’; പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിയതില്‍ രമേശ് ചെന്നിത്തല 

‘മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിവേകം ഉദിക്കണമെങ്കില്‍ 24 മണിക്കൂര്‍ വേണ്ടിവരും’; പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിയതില്‍ രമേശ് ചെന്നിത്തല