സംസ്ഥാനത്ത് 24 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; ചില മേഖലകളില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വേണ്ടിവരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് 24 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; ചില മേഖലകളില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വേണ്ടിവരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

സംസ്ഥാനത്ത് 24 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19; ചില മേഖലകളില്‍ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വേണ്ടിവരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി