ശ്രീചിത്ര വികസിപ്പിച്ച ‘ആഗാപ്പെ ചിത്ര മാഗ്ന’ വിപണിയിലേക്ക് ; കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ നിര്‍ണായക ചുവട്
Coronavirus

ശ്രീചിത്ര വികസിപ്പിച്ച ‘ആഗാപ്പെ ചിത്ര മാഗ്ന’ വിപണിയിലേക്ക് ; കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ നിര്‍ണായക ചുവട് 

ശ്രീചിത്ര വികസിപ്പിച്ച ‘ആഗാപ്പെ ചിത്ര മാഗ്ന’ വിപണിയിലേക്ക് ; കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിലെ നിര്‍ണായക ചുവട്