'കേരളാ മോഡല്‍' പിന്തുടരാന്‍ മഹാരാഷ്ട്രയും, കെ.കെ ശൈലജയുമായി മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗ്
Coronavirus

'കേരളാ മോഡല്‍' പിന്തുടരാന്‍ മഹാരാഷ്ട്രയും, കെ.കെ ശൈലജയുമായി മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗ്

'കേരളാ മോഡല്‍' പിന്തുടരാന്‍ മഹാരാഷ്ട്രയും, കെ.കെ ശൈലജയുമായി മഹാരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിംഗ്