'മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന മകനെ ഒന്ന് കാണണം'; പൊട്ടിക്കരയുന്ന ആ അതിഥിതൊഴിലാളിയുടെ ചിത്രത്തിന് പിന്നില്‍
Coronavirus

'മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന മകനെ ഒന്ന് കാണണം'; പൊട്ടിക്കരയുന്ന ആ അതിഥിതൊഴിലാളിയുടെ ചിത്രത്തിന് പിന്നില്‍

'മരണത്തോട് മല്ലിടുന്ന മകനെ ഒന്ന് കാണണം'; പൊട്ടിക്കരയുന്ന ആ അതിഥിതൊഴിലാളിയുടെ ചിത്രത്തിന് പിന്നില്‍