രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 85,000 കടന്നു; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 103 മരണം
Coronavirus

രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 85,000 കടന്നു; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 103 മരണം

രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 85,000 കടന്നു; 24 മണിക്കൂറിനിടെ 103 മരണം