'സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പുനപരിശോധിക്കണം, ജനങ്ങളുടെ കൈവശം നേരിട്ട് പണമെത്തിക്കൂ', കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനോട് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി
Coronavirus

'സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പുനപരിശോധിക്കണം, ജനങ്ങളുടെ കൈവശം നേരിട്ട് പണമെത്തിക്കൂ', കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനോട് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

'സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് പുനപരിശോധിക്കണം, ജനങ്ങളുടെ കൈവശം നേരിട്ട് പണമെത്തിക്കൂ', കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനോട് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി