‘മൂന്നാം ഘട്ടം കൂടുതല്‍ അപകടകരം’ ; ജാഗ്രത തുടര്‍ന്നില്ലെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന് മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ 
Coronavirus

‘മൂന്നാം ഘട്ടം കൂടുതല്‍ അപകടകരം’ ; ജാഗ്രത തുടര്‍ന്നില്ലെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന് മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ 

‘മൂന്നാം ഘട്ടം കൂടുതല്‍ അപകടകരം’ ; ജാഗ്രത തുടര്‍ന്നില്ലെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന് മന്ത്രി കെകെ ശൈലജ