'കേരളത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പോരായ്മ, മുഖ്യമന്ത്രി മലര്‍ന്നു കിടന്ന് തുപ്പരുത്'; വി മുരളീധരന്‍
Coronavirus

'കേരളത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പോരായ്മ, മുഖ്യമന്ത്രി മലര്‍ന്നു കിടന്ന് തുപ്പരുത്'; വി മുരളീധരന്‍

'കേരളത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് പോരായ്മ, മുഖ്യമന്ത്രി മലര്‍ന്നു കിടന്ന് തുപ്പരുത്'; വി മുരളീധരന്‍