കാര്‍ഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കി മൂന്നാം ഘട്ട പാക്കേജ്; ഒരു ലക്ഷം കോടിയുടെ പദ്ധതി
Coronavirus

കാര്‍ഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കി മൂന്നാം ഘട്ട പാക്കേജ്; ഒരു ലക്ഷം കോടിയുടെ പദ്ധതി

കാര്‍ഷിക മേഖലയ്ക്ക് ഊന്നല്‍ നല്‍കി മൂന്നാം ഘട്ട പാക്കേജ്; ഒരു ലക്ഷം കോടിയുടെ പദ്ധതി