പ്രവാസികള്‍ക്ക് 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈന്‍ നിര്‍ബന്ധം; കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി കേന്ദ്രം
Coronavirus

പ്രവാസികള്‍ക്ക് 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈന്‍ നിര്‍ബന്ധം; കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി കേന്ദ്രം

പ്രവാസികള്‍ക്ക് 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈന്‍ നിര്‍ബന്ധം; കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി കേന്ദ്രം