'ആദിവാസികള്‍ക്ക് ക്വാറന്റൈന്‍ സൗകര്യം നല്‍കിയില്ല'; റിസോര്‍ട്ട് ഉടമകള്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം
Coronavirus

'ആദിവാസികള്‍ക്ക് ക്വാറന്റൈന്‍ സൗകര്യം നല്‍കിയില്ല'; റിസോര്‍ട്ട് ഉടമകള്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം

'ആദിവാസികള്‍ക്ക് ക്വാറന്റൈന്‍ സൗകര്യം നല്‍കിയില്ല'; റിസോര്‍ട്ട് ഉടമകള്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം