'നടന്നുതളര്‍ന്ന് സ്യൂട്ട്‌കേസിന് മുകളില്‍ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടി, ചരടുകൊണ്ട് കെട്ടിവലിച്ച് അമ്മ'; ലോക്ക്ഡൗണില്‍ വേദനായി ചിത്രം
Coronavirus

'നടന്നുതളര്‍ന്ന് സ്യൂട്ട്‌കേസിന് മുകളില്‍ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടി, ചരടുകൊണ്ട് കെട്ടിവലിച്ച് അമ്മ'; ലോക്ക്ഡൗണില്‍ വേദനായി ചിത്രം

'നടന്നുതളര്‍ന്ന് സ്യൂട്ട്‌കേസിന് മുകളില്‍ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുട്ടി, ചരടുകൊണ്ട് കെട്ടിവലിച്ച് അമ്മ'; ലോക്ക്ഡൗണില്‍ വേദനായി ചിത്രം