'കൊറോണ വൈറസ് ചിലപ്പോള്‍ സ്ഥിരമായി ഇവിടെ തന്നെയുണ്ടാകും, ലോക്ക് ഡൗണ്‍ മൂലം അത്ഭുതമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല'; ലോകാരോഗ്യസംഘന
Coronavirus

'കൊറോണ വൈറസ് ചിലപ്പോള്‍ സ്ഥിരമായി ഇവിടെ തന്നെയുണ്ടാകും, ലോക്ക് ഡൗണ്‍ മൂലം അത്ഭുതമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല'; ലോകാരോഗ്യസംഘടന

'കൊറോണ വൈറസ് ചിലപ്പോള്‍ സ്ഥിരമായി ഇവിടെ തന്നെയുണ്ടാകും, ലോക്ക് ഡൗണ്‍ മൂലം അത്ഭുതമൊന്നും സംഭവിക്കില്ല'; ലോകാരോഗ്യസംഘടന