താന്‍ ഇന്നലെ കടത്തി വിട്ടയാള്‍ക്ക് ഒരു പാസുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അനില്‍ അക്കരയുടെ വീഡിയോ ; മുറിച്ചെടുത്ത് വ്യാജപ്രചരണമെന്ന് എംഎല്‍എ 
Coronavirus

താന്‍ ഇന്നലെ കടത്തി വിട്ടയാള്‍ക്ക് ഒരു പാസുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അനില്‍ അക്കരയുടെ വീഡിയോ ; മുറിച്ചെടുത്ത് വ്യാജപ്രചരണമെന്ന് എംഎല്‍എ 

താന്‍ ഇന്നലെ കടത്തി വിട്ടയാള്‍ക്ക് ഒരു പാസുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് അനില്‍ അക്കരയുടെ വീഡിയോ ; മുറിച്ചെടുത്ത് വ്യാജപ്രചരണമെന്ന് എംഎല്‍എ