സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവില കുത്തനെ കൂടും ; 35 % വരെ നികുതി വര്‍ധന 
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവില കുത്തനെ കൂടും;35 % വരെ നികുതി വര്‍ധന

സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യവില കുത്തനെ കൂടും;35 % വരെ നികുതി വര്‍ധന