‘ഗള്‍ഫില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ദിവസവും 24 ഫ്‌ളൈറ്റുകള്‍’; എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കും സര്‍വീസ് ആലോചനയിലെന്ന് വി മുരളീധരന്‍ 
Coronavirus

‘ഗള്‍ഫില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ദിവസവും 24 ഫ്‌ളൈറ്റുകള്‍’; എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കും സര്‍വീസ് ആലോചനയിലെന്ന് വി മുരളീധരന്‍ 

‘ഗള്‍ഫില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് ദിവസവും 24 ഫ്‌ളൈറ്റുകള്‍’; എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കും സര്‍വീസ് ആലോചനയിലെന്ന് വി മുരളീധരന്‍