രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 122 മരണം, 3525 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19 
Coronavirus

രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 122 മരണം, 3525 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19 

രാജ്യത്ത് 24 മണിക്കൂറിനിടെ 122 മരണം, 3525 പേര്‍ക്ക് കൂടി കൊവിഡ് 19