പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും; ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടിയേക്കുമെന്ന് സൂചന
Coronavirus

പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും; ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടിയേക്കുമെന്ന് സൂചന

പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും; ലോക്ക് ഡൗണ്‍ നീട്ടിയേക്കുമെന്ന് സൂചന