ഇന്ന് 5 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്; സംസ്ഥാനം കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ അടുത്തഘട്ടത്തിലേക്കെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
Coronavirus

ഇന്ന് 5 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്; സംസ്ഥാനം കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ അടുത്തഘട്ടത്തിലേക്കെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ഇന്ന് 5 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്; സംസ്ഥാനം കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ അടുത്തഘട്ടത്തിലേക്കെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി