'മദ്യവില്‍പ്പനയ്ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ടോക്കണ്‍', നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ച് ബെവ്‌കോ
Coronavirus

'മദ്യവില്‍പ്പനയ്ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ടോക്കണ്‍', നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ച് ബെവ്‌കോ

'മദ്യവില്‍പ്പനയ്ക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ടോക്കണ്‍', നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ച് ബെവ്‌കോ