സംസ്ഥാനത്ത് 7 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് 19; നാല് പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി
Coronavirus

സംസ്ഥാനത്ത് 7 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് 19; നാല് പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി

സംസ്ഥാനത്ത് 7 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ് 19; നാല് പേര്‍ക്ക് രോഗമുക്തി