ലോകത്ത് കൊവിഡ് രോഗികള്‍ 40 ലക്ഷം കടന്നു; അമേരിക്കന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വക്താവിനും രോഗം
Coronavirus

ലോകത്ത് കൊവിഡ് രോഗികള്‍ 40 ലക്ഷം കടന്നു; അമേരിക്കന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വക്താവിനും രോഗം

ലോകത്ത് കൊവിഡ് രോഗികള്‍ 40 ലക്ഷം കടന്നു; അമേരിക്കന്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വക്താവിനും രോഗം