കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള്‍, അതത് ജില്ലകളിലെ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക്
Coronavirus

കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള്‍, അതത് ജില്ലകളിലെ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക്

കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്കുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള്‍, അതത് ജില്ലകളിലെ ക്വാറന്റീന്‍ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക്