വന്‍സുരക്ഷാ വീഴ്ച; ‘സൂം’ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ജീവനക്കാരെ വിലക്കി വന്‍കിട കമ്പനികള്‍
Coronavirus

വന്‍സുരക്ഷാ വീഴ്ച; ‘സൂം’ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ജീവനക്കാരെ വിലക്കി വന്‍കിട കമ്പനികള്‍

വന്‍സുരക്ഷാ വീഴ്ച; ‘സൂം’ ഉപയോഗിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ജീവനക്കാരെ വിലക്കി വന്‍കിട കമ്പനികള്‍