‘ഞങ്ങള്‍ക്കും ജീവിക്കണ്ടേ, ഭക്ഷണത്തിന് പോലും യാചിക്കണം’; മുംബൈയിലെ നഴ്‌സുമാരുടെ ദുരവസ്ഥ
Coronavirus

‘ഞങ്ങള്‍ക്കും ജീവിക്കണ്ടേ, ഭക്ഷണത്തിന് പോലും യാചിക്കണം’; മുംബൈയിലെ നഴ്‌സുമാരുടെ ദുരവസ്ഥ

‘ഞങ്ങള്‍ക്കും ജീവിക്കണ്ടേ, ഭക്ഷണത്തിന് പോലും യാചിക്കണം’; മുംബൈയിലെ നഴ്‌സുമാരുടെ ദുരവസ്ഥ