‘നമ്മുടെ ആരോഗ്യമേഖല വിചാരിച്ചിരുന്നതിലും എത്രയോ ഉയരെയാണ്’, കൊവിഡ് ഭേദമായ ദമ്പതികള്‍ പറയുന്നു
Coronavirus

‘നമ്മുടെ ആരോഗ്യമേഖല വിചാരിച്ചിരുന്നതിലും എത്രയോ ഉയരെയാണ്’, കൊവിഡ് ഭേദമായ ദമ്പതികള്‍ പറയുന്നു