കൊവിഡ് ഹെല്‍പ്പ് ലൈനില്‍ ചൂട് സമൂസ ചോദിച്ചു, യുപിയില്‍ യുവാവിന് സമൂസയ്‌ക്കൊപ്പം ശിക്ഷയും നല്‍കി അധികൃതര്‍  
Coronavirus

കൊവിഡ് ഹെല്‍പ്പ് ലൈനില്‍ ചൂട് സമൂസ ചോദിച്ചു, യുപിയില്‍ യുവാവിന് സമൂസയ്‌ക്കൊപ്പം ശിക്ഷയും നല്‍കി അധികൃതര്‍   

കൊവിഡ് ഹെല്‍പ്പ് ലൈനില്‍ ചൂട് സമൂസ ചോദിച്ചു, യുപിയില്‍ യുവാവിന് സമൂസയ്‌ക്കൊപ്പം ശിക്ഷയും നല്‍കി അധികൃതര്‍